προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma: 
προστίθημι
DEFINITION: 
add; (med.) join
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Taking and Giving
FREQUENCY RANK: 
266