προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma: 
προστίθημι
DEFINITION: 
Inserire; (medio) unire
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
266