προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma: 
προστίθημι
DEFINITION: 
a adăuga; (med.) a alătura
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
266