πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

释义: 
πιστεύω
释义: 
信任,依靠,相信(+与格)
词性: 
动词:-ω元音词干
语义组: 
感知与情感
词频排序: 
314