πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma: 
πιστεύω
DEFINITION: 
Fidarsi, affidarsi su, credere in (+ dat.)
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in vocale
Gruppo Semantico: 
I sensi e le sensazioni
FREQUENCY RANK: 
314