πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma: 
πιστεύω
DEFINITION: 
trust, rely on, believe in (+dat.)
Part of Speech: 
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP: 
The Senses and Feelings
FREQUENCY RANK: 
314