πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma: 
πιστεύω
DEFINITION: 
(+dat.) inanmak, güvenmek, itimat etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Duyular ve Hisler
FREQUENCY RANK: 
314