πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma: 
πιστεύω
DEFINITION: 
a crede în (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina vocală
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
314