πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Hasło: 
πιστεύω
Definicja: 
ufać, polegać na, wierzyć (+dat.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
314