πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

LEMA DE BUSCA: 
πιστεύω
DEFINIÇÃO: 
confiar, acreditar em (+dat.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em vogal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Sentidos e Sensações
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
314