πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

释义: 
πειράω
释义: 
试图,尝试(+属格)
词性: 
动词:缩合
语义组: 
工作与闲暇
词频排序: 
407