πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma: 
πειράω
DEFINITION: 
attempt, try, make a trial of (+gen.)
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
407