πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma: 
πειράω
DEFINITION: 
denemek, çalışmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
407