πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

TEST TRANSLATION: 
πειράω
DEFINITION: 
حاول/يحاول ، جرّب/يجرّب ، قام/يقوم بامتحان شيء
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
407