πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Hasło: 
πειράω
Definicja: 
próbować, podjąć próbę (+ gen.)
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
407