πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

LEMA DE BUSCA: 
πειράω
DEFINIÇÃO: 
tentar, fazer um teste (+gen.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
407