πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma: 
πειράω
DEFINITION: 
Tentare, provare, provare a (+gen.)
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
407