παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

释义: 
παραδίδωμι
释义: 
传递,交给;投降
词性: 
动词:以-μι结尾
语义组: 
拿取与给与
词频排序: 
370