παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma: 
παραδίδωμι
DEFINITION: 
transmit, hand over, surrender
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Taking and Giving
FREQUENCY RANK: 
370