παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

TEST TRANSLATION: 
παραδίδωμι
DEFINITION: 
سلّم/يسلّم ، تسلم/يتسلم ، دفع/يدفع إلى
أقسام الكلام: 
فعل: μι-- نهاية الفعل
المجموعة الدلالية: 
الأخذ والإعطاء
FREQUENCY RANK: 
370