παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Hasło: 
παραδίδωμι
Definicja: 
oddawać, przekazywać, powierzać, poddawać się
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Branie i dawanie
Frekwencja: 
370