παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma: 
παραδίδωμι
DEFINITION: 
a înconjura, a se preda
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
A lua şi a oferi
FREQUENCY RANK: 
370