παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma: 
παραδίδωμι
DEFINITION: 
teslim etmek, devretmek, emanet etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
370