παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

LEMA DE BUSCA: 
παραδίδωμι
DEFINIÇÃO: 
transmitir; entregar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
370