παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma: 
παραδίδωμι
DEFINITION: 
Trasmettere, consegnare
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Prendere e dare
FREQUENCY RANK: 
370