κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma: 
κινέω
DEFINITION: 
hareket ettirmek, yerinden oynatmak, devirmek, heyecanlandırmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
172