κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Hasło: 
κινέω
Definicja: 
poruszać, ruszać
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
172