κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

TEST TRANSLATION: 
κινέω
DEFINITION: 
إنطلق/ينطلق ، حرّك/يحرّك ، تحرّك/يتحرّك ، حرّض/ يحرّض
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
172