κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

LEMA DE BUSCA: 
κινέω
DEFINIÇÃO: 
mover, movimentar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Movimento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
172