κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma: 
κινέω
DEFINITION: 
set in motion, move, rouse
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Movement
FREQUENCY RANK: 
172