κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma: 
κινέω
DEFINITION: 
Essere in movimento, muoversi, spostarsi
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
172