κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma: 
κινέω
DEFINITION: 
a pune în mişcare, a mişca
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
172