διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Search Lemma: 
διώκω
DEFINITION: 
kovalamak, takip etmek, avlamak, peşine düşmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
481

Suggested Citation