διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Hasło: 
διώκω
Definicja: 
ścigać, tropić, gonić
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
481

Suggested Citation