διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Search Lemma: 
διώκω
DEFINITION: 
pursue
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Movement
FREQUENCY RANK: 
481

Suggested Citation