διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Search Lemma: 
διώκω
DEFINITION: 
a urma
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
481

Suggested Citation