διώκω, διώξομαι, ἐδίωξα, δεδίωχα, ἐδιώχθην

Search Lemma: 
διώκω
DEFINITION: 
Perseguire
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Movimento
FREQUENCY RANK: 
481

Suggested Citation