κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma: 
κομίζω
DEFINITION: 
Prendersi cura di, assicurare di
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in dentale
Gruppo Semantico: 
Aiuto e sicurezza
FREQUENCY RANK: 
442