κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma: 
κομίζω
DEFINITION: 
a avea grijă de
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Ajutor şi siguranţă
FREQUENCY RANK: 
442