κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma: 
κομίζω
DEFINITION: 
ilgilenmek, itina etmek, bakımını yapmak; (med.) konuk etmek, karşılamak, tedavi etmek, nakletmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω dişsil gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yardım ve Güvenlik
FREQUENCY RANK: 
442