κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma: 
κομίζω
DEFINITION: 
take care of, provide for
Part of Speech: 
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP: 
Help and Safety
FREQUENCY RANK: 
442