Chapter 2.20

<Vt occīsō Eduīne Paulīnus Cantiam rediēns Hrofēnsis ecclēsiae praesulātum suscēperit>

[1] At vērō Eduīnī cum X et VII annīs gentī Anglōrum simul et Brettōnum glōriōsissimē praeesset, ē quibus sex etiam ipse, ut dīximus, Chrīstī rēgnō mīlitāvit, rebellāvit adversus eum Caedvalla rēx Brettōnum, auxilium praebente illī Pendā virō strēnuissimō dē rēgiō genere Merciōrum, quī et ipse ex eō tempore gentis eiusdem rēgnō annīs XX et duōbus variā sorte praefuit; et cōnsertō gravī proeliō in campō, quī vocātur Haethfelth, occīsus est Eduīnī diē quartō īduum Octobrium, annō dominicae incarnātiōnis DCXXXIII, cum esset annōrum XL et VIII; eiusque tōtus vel interemtus vel dispersus est exercitus. [2] In quō etiam bellō ante illum ūnus fīlius eius Osfrid iuvenis bellicōsus cecidit, alter Eadfrid necessitāte cōgente ad Pendam rēgem trānsfūgit, et ab eō postmodum, rēgnante Osvaldō, contrā fidem iūris iūrandī peremtus est.

[3] Quō tempore maxima est facta strāges in ecclēsiā vel gente Nordanhymbrōrum, maximē quod ūnus ex ducibus, ā quibus ācta est, pāgānus, alter, quia barbarus erat pāgānō saevior. [4] Sīquidem Penda cum omnī Merciōrum gente īdōlīs dēditus, et Chrīstiānī erat nōminis ignārus; at vērō Caedvalla, quamvīs nōmen et professiōnem habēret Chrīstiānī, adeō tamen erat animō ac mōribus barbarus, ut nē sexuī quidem muliebrī vel innocuae parvulorum parceret aetātī, quīn ūniversōs atrōcitāte ferīnā mortī per tormenta contrāderet, multō tempore tōtās eōrum prōvinciās dēbacchandō pervagātus, ac tōtum genus Anglōrum Brittāniae fīnibus ērāsūrum sē esse dēlīberāns. [5] Sed nec religiōnī Chrīstiānae, quae apud eōs exorta erat, aliquid impendēbat honōris. [6] Quippe cum usque hodiē mōris sit Brettōnum, fidem religiōnemque Anglōrum prō nihil habēre, neque in aliquō eīs magis commūnicāre quam pāgānīs. [7] Allātum est autem caput Eduīnī rēgis Eburācum, et illātum posteā in ecclēsiam beātī apostolī Petrī, quam ipse coepit, sed successor eius Osvald perfēcit, ut suprā docuimus, positum est in porticū sānctī pāpae Gregoriī, ā cuius ipse discipulīs verbum vītae suscēperat.

[8] Turbātis itaque rēbus Nordanhymbrōrum huius articulō clādis, cum nīl alicubi praesidiī nisi in fugā esse vidērētur, Paulīnus assūmtā sēcum rēgīnā Aedilbergē, quam prīdem addūxerat, rediit Cantiam nāvigiō, atque ab Honōriō archiepiscopō et rēge Eadbaldō multum honōrificē susceptus est. [9] Vēnit autem illūc duce Bassō mīlite rēgis Eduīnī fortissimō, habēns sēcum Eanfledam fīliam et Vuscfreān fīlium Eduīnī, nec nōn et Yffī fīlium Osfridī fīliī eius, quōs posteā māter metū Eadbaldī et Osualdī rēgum mīsit in Galliam nūtriendōs rēgī Daegberēctō, quī erat amīcus illīus, ibique ambō in īnfantiā dēfūnctī, et iuxtā honōrem vel rēgiīs puerīs vel innocentibus Chrīstī congruum in ecclēsiā sepultī sunt. [10] Attulit quoque sēcum vāsa pretiōsa Eduīnī rēgis perplura, in quibus et crucem magnam auream, et calicem aureum cōnsecrātum ad ministerium altāris, quae hāctenus in ecclēsiā Cantiae cōnservāta mōnstrantur.

[11] Quō in tempore Hrofēnsis ecclēsia pāstōrem minimē habēbat, eō quod Rōmānus praesul illīus ad Honōrium pāpam ā Iūstō archiepiscopō lēgātārius missus absortus fuerat flūctibus Ītalicī maris; ac per hoc cūram illīus praefātus Paulīnus invītātiōne Honōriī antistitis et Eadbaldī rēgis suscēpit ac tenuit, usque dum et ipse suō tempore ad caelestia rēgna cum glōriōsī frūctū labōris ascendit. [12] In quā ecclēsiā moriēns pallium quoque, quod ā Rōmānō pāpā accēperat, relīquit.

[13] Relīquerat autem in ecclēsiā suā Eburācī Iācōbum diāconum, virum utique ecclesiasticum et sānctum, quī multō exhinc tempore in ecclēsiā manēns magnās antīquō hostī praedās docendō et baptīzandō ēripuit; cuius nōmine vīcus, in quō maximē solēbat habitāre, iuxtā Cataractam, usque hodiē cognōminātur. [14] Quī, quoniam cantandī in ecclēsiā erat perītissimus, recuperātā postmodum pace in prōvinciā et crēscente numerō fidēlium, etiam magister ecclēsiasticae cantiōnis iuxtā mōrem Rōmānōrum sīve Cantuāriōrum multīs coepit existere; et ipse senex ac plēnus diērum, iuxtā scrīptūrās, patrum viam secūtus est.

extras

article Nav