χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma
χράομαι
DEFINITION
a folosi, a suferi, a cunoaşte (+dat.); a se purta cu cineva într-un anumit fel (+dat şi adv.)
FREQUENCY RANK
104
PARTE DE VORBIRE
verb: deponent
Romanian