χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

LEMA DE BUSCA
χράομαι
DEFINIÇÃO
usar, experienciar, sofrer (+dat.); tratar algém de algum modo (+dat. e adv.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
104
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International