χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma
χράομαι
DEFINITION
use, experience, suffer (+dat.); treat someone in a certain way (+dat. and adv.)
FREQUENCY RANK
104
Part of Speech
verb: deponent
SEMANTIC GROUP
Government and Society
Engelska