πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

LEMA DE BUSCA
πορεύω
DEFINIÇÃO
carregar; (méd. e pass.) ir, andar, marchar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
427
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International