λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma
λέγω
DEFINITION
say, speak (of), recount; pick up, collect, count
FREQUENCY RANK
15
Part of Speech
verb: irregular
SEMANTIC GROUP
Writing and Talking
English