λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

LEMA DE BUSCA
λέγω
DEFINIÇÃO
dizer, falar (de), recontar; pegar, coletar, contar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
15
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International