τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

LEMA DE BUSCA
τρέπω
DEFINIÇÃO
virar-se; afugentar, derrotar; (pass.) virar para uma direção, ir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
432
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical labial
Portuguese, International