τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma
τρέπω
DEFINITION
a se îndrepta spre; a pune pe fugă, a înfrânge; (pas.) a fi direcţionat spre
FREQUENCY RANK
432
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina labială
Romanian